Đảng bộ

Công ty Cổ phần Vinaconex6 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động SXKD năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Sáng ngày 29/01/2016, Công ty CP Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động SXKD năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016....

Đảng ủy Công ty Vinaconex6 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 157 VC/KH – ĐUTCT ngày 10/6/2015 của Đảng ủy Tổng Công ty về việc: “Tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI” . Ngày 17/07/2015 tại Hội trường Công ty Vinaconex6, Đảng ủy Công ty Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

Vinaconex6 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex6 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Kế hoạch của  Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần Vinaconex về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex6 lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 21/5/2015, Đảng bộ Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex6 lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với nội dung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010- 2015), quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex lần thứ IV…...

Đảng ủy Công ty Vinaconex6 tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 3/11/2014,  Đảng ủy Công ty CP Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Công ty và các đơn vị trực thuộc để quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy cấp trên về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020....

Đảng ủy Công ty Vinaconex6 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 11/09/2014 tại Hội trường Công ty Vinaconex6, Đảng ủy Công ty Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...