Cổ đông/Thông tin chung

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  - Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Thông báo thay đổi giấy Đăng ký doanh nghiệp lần 10

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

              - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

              - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các tài liệu kèm theo chương trình

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vinaconex 6 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Đối tác của Visicon