Quan hệ Cổ đông

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  - Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Thông báo thay đổi giấy Đăng ký doanh nghiệp lần 10

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

              - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

              - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  - Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các tài liệu kèm theo chương trình

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  - Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2017

Đối tác của Visicon