Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017

 

   Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017 thay đổi vượt quá 10% so với quý III năm 2016...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017

   Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017...

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương

  Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương...

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng

     Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng...

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2017...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương

  Công ty Cổ phần Vinaconex 6 thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương - Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng

    Công ty Cổ phần Vinaconex 6 thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị....

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017 và Danh sách cổ đông lớn

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017 và Danh sách cổ đông lớn.

Xem file đính kèm: 

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

Danh sách cổ đông lớn

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2017

 Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2017...

Đối tác của Vinaconex 6